තොරතුරු තාක්ෂණ ඩිප්ලොමා පාඨමාලාවේ – 2017

තොරතුරු තාක්ෂණ ඩිප්ලොමා පාඨමාලාවේ – 2017


by HNDIT - LABUDUWA

I'm Admin |

අහිමි වු සරසවි සිහිනය යථාර්තයක් කරගන්නට එන්න අප හා එක් වන්න.
උසස් අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය යටතේ පාලනය වන ශ්‍රි ලංකා උසස් තාක්ෂණ අධ්‍යාපන ආයතනය(SLIATE) මගින් පවත්වනු ලබන උසස් ජාතික තොරතුරු තාක්ෂණ ඩිප්ලොමා පාඨමාලාවේ 2017 අධ්‍යාන වර්ෂය සදහා නවක සිසුන් බදවා ගැනිමට අයදුම්පත් කැදවීම දැන් සිදු කෙරේ.( අයදුම්පත් භාර්ගන්නා අවසාන දිනය 2017-02-28 )
පාඨමාලාවට අයදුම් කිරීමට (අ.පො.ස) සා පෙළ ඉංග්‍රිසි විෂය සදහා සාමන්‍ය සමාර්ථයක් හා 2016 හෝ ඊට පෙර (අ.පො.ස.) උසස් පෙළ ඕනෑම විෂය ධාරාවකින්, එක වර සමත් වීම අවශ්‍ය වේ.
පාඨමාලා කාලය අවුරුදු 2 1/2 කි.
අවුරුදු 2ක් හා මාස 6ක කාලයක් උසස් ජාතික තොරතුරු තාක්ෂණ ඩිප්ලෝමා පාඨමාලාව නොමිලේම හැදෑරීමට හැක.
වැඩි දුර තොරතුරු අපගේ වෙබ් අඩවිය මගින් ඔබට ලබාගත හැක

12 thoughts on “තොරතුරු තාක්ෂණ ඩිප්ලොමා පාඨමාලාවේ – 2017

    1. You can pre – register on this site.Click on Apply Now in the Home page.
      The Government Gazette for Intake 2017 will be Published on 27th February 2016.

    1. I recommend you to apply HNDIT . You can get exception for SE in Open University after completed it and HNDIT give you 6 month NAITA Training for improve your experience and it will be very useful for your carrier life.

  1. i always get this error message with your online application “The date format is incorrect”

    what’s the correct date format ?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *