ඔබ වෙනුවෙන් අපි #HNDIT

ඔබ වෙනුවෙන් අපි #HNDIT


by #HNDIT ශිෂ්‍ය සංගමය

I'm ශිෂ්‍ය සංගමය |

ඔබ වෙනුවෙන් අපි #HNDIT

ඔබ වෙනුවෙන් අපි #HNDIT මානුශීය ක්‍රියාවලිය සතියක් පුරාවට මාතර නගරය මුල්කර ගනිමින් ක්‍රියාත්මක විය. අද එහි සුවිශේෂි සටහනක් තබමින් වියලි ආහාර ද්‍රව‍ය, ළදරැ බෙහෙත් , වතුර බොතල් සහ ඇදුම් ගංවතුරින් විපතට පත් අසරණ පවුල් 200 කට වඩා වැඩි පිරිසක් වෙනුවෙන් බෙදාදෙනු ලැබුවා. විශේෂයෙන්ම මෙ සඳහා අනුග්‍රහය #කොඩිකාර මහාතා ඇතුලු පිරිසටත් “#මිනිසත්කමේ_සබඳියාවේ_සහන_යාත්‍රරාව” මගින් ලබා දුන් වතුර බෝතල් ආධාරය ලාබාදුන් එම පිරිසටත්
#මාතර_බස්_නැවතුම් පල ඉදිරිපිට #අපගේ_ආධාර_එකතු_කිරිමේ මද්‍යස්තානය වෙනුවෙන් ආදාර ලබාදුන් ඔබ සැමටත් අපගේ තුති පුදමි.එමෙන්ම ගාල්ල #ලබුදූව_උසස්_තාක්ෂණ_ආයතයේ තොරතුරු තාක්ෂණ ඩිප්ලෝමාව හැදාරූ හා හදාරන සියලු දෙනාගේ සහයොගයෙන් ක්‍රියාත්මක වූ මෙම ක්‍රියාන්විත්ය සාර්තක කර ගැනිම වෙනුවෙන් මෙතෙක් සහය දුන් සියලු දෙනාට #හදවතින්ම_ස්තූතීයි වන්ත වෙමු.
 
#HNDIT ශිෂ්‍ය සංගමය – ලබුදුව

2 thoughts on “ඔබ වෙනුවෙන් අපි #HNDIT

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *